Obchodní podmínky TICKETPRO a.s. - Reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti TICKETPRO a.s.

Všeobecně.

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti TICKETPRO a.s. Prodejní sítí TICKETPRO a.s. se rozumí on-line propojená prodejní místa (tzn. prodejní místa společnosti TICKETPRO a.s. a prodejní místa smluvních partnerů TICKETPRO a.s.) a on-line prodej na webových stránkách TICKETPRO a.s. na adrese www.ticketpro.cz. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes obchodní úsek TICKETPRO a.s. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 2. Společností TICKETPRO a.s. se rozumí společnost TICKETPRO a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložce 2249, IČ: 60192577, DIČ: CZ60192577, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10.

Další kontakty TICKETPRO naleznete zde

 1. Společnost TICKETPRO a.s. není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Společnost TICKETPRO a.s. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.
 2.     Společnost TICKETPRO a.s. proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.
 3. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť TICKETPRO a.s. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i E-Tickety a M-Tickety) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Postup při nákupu vstupenek.

 1. Postup při nákupu vstupenek je podrobně popsán na webových stránkách společnosti TICKETPRO a.s. na adrese www.ticketpro.czv sekci „Jak nakupovat“. Jsou zde rovněž definovány jednotlivé druhy a výše plateb účtovaných vedle ceny vstupenek v závislosti na jednotlivých způsobech úhrady ceny vstupenek a jejich doručování zákazníkovi. Kliknutím na odkaz vstoupíte do uvedené sekce. Obsah uvedené sekce „Jak nakupovat“ se považuje za nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Zákazník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.
 2. S cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách společnosti TICKETPRO a.s. na adrese www.ticketpro.czanebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě prodejní sítě TICKETPRO a.s.
 3.    Vstupenky na dobírku se nezasílají.
 4.    Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád.

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti TICKETPRO a.s. se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 2. Jak shora uvedeno, TICKETPRO a.s. není pořadatelem Akcí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora.
 3. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 4. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 5. V případě, že zákazník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek jejich doručení prostřednictvím České pošty na adresu v ČR nebo službou EMS na adresu v ČR anebo poštou na adresu na Slovensku a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí zákazník společnost TICKETPRO a.s., která obratem učiní u České pošty reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně zákazníka, společnost TICKETPRO a.s. zákazníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.
 6. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti TICKETPRO a.s. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost TICKETPRO a.s. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 7.    Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost TICKETPRO a.s. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť společnost TICKETPRO a.s. jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.
 8. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti TICKETPRO a.s. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku dosud nepřevzal nebo mu nebyla z TICKETPRO a.s. dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 18. vstupné vráceno prostřednictvím jeho platební karty, kterou vstupenku zaplatil, nebo na účet, ze kterého společnost TICKETPRO a.s. platbu za vstupenku obdržela.
 9. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti TICKETPRO a.s. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal či obdržel poštou nebo jiným způsobem, bude postup při vracení vstupného následující:
 • Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě TICKETPRO a.s., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 18. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost TICKETPRO a.s. jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel. V případě, že bude prodejní místo, kde zákazník vstupenky zakoupil, zrušeno či mimo provoz, je možné tyto vstupenky vrátit na prodejním místě Ticketpro Rokoko, Václavské náměstí 38, Praha 1 nebo je zaslat poštou na adresu: Ticketpro a.s., Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10. Náklady na poštovné a balné se nevrací. ;
 • Nebude-li na pokyn pořadatele určeno konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel, má zákazník rovněž možnost odeslat vstupenku na zrušenou Akci společnosti TICKETPRO a.s. na adresu: TICKETPRO a.s.,Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10. Bude-li vstupenka na zrušenou Akci na tuto adresu bez zbytečného odkladu doručena, bude vstupné zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 18. vráceno bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti TICKETPRO a.s. písemně sdělí;
 • Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky TICKETPRO a.s., doručí zákazník tuto vstupenku bez zbytečného odkladu poštou na adresu TICKETPRO a.s. uvedenou v předchozí odrážce nebo do prodejního místa společnosti TICKETPRO a.s. umístěného na adrese: Pasáž Rokoko, Václavské náměstí 38, Praha 1, PSČ 110 00. Vstupné bude zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 18. vráceno bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti TICKETPRO a.s. písemně sdělí;
 • Pokud bude vstupenka na zrušenou Akci zakoupena v rámci hromadné objednávky přes obchodní úsek TICKETPRO a.s. (viz sekce „Jak nakupovat“ na webových stránkách TICKETPRO a.s.), musí být doručena společnosti TICKETPRO a.s. bez zbytečného odkladu na adresu: TICKETPRO a.s., Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10 anebo do prodejního místa společnosti TICKETPRO a. s. umístěného na adrese: Pasáž Rokoko, Václavské náměstí 38, Praha 1, PSČ 110 00. Vstupné bude v těchto případech vždy vráceno pouze osobě, která v rámci hromadné objednávky vstupenku zaplatila; avšak vždy s výhradou ustanovení bodu 18. Bude-li vstupenka na zrušenou Akci zakoupená v rámci hromadné objednávky přes obchodní úsek TICKETPRO a.s. předložena k reklamaci v jiném prodejním místě než je prodejní místo v Pasáži Rokoko, budou takto reklamované vstupenky z hromadné objednávky nejprve postoupeny k vyřízení reklamace obchodnímu úseku společnosti TICKETPRO a.s., kam budou doručeny do tří pracovních dnů od jejich převzetí od zákazníka. Vstupné bude v těchto případech vždy vráceno pouze osobě, která jej v rámci hromadné objednávky zaplatila, avšak vždy s výhradou ustanovení bodu 18.
 1.    Bude-li vráceno vstupné postupem podle bodů 19. a 20., nebudou zákazníkovi vráceny částky uhrazené za platbu kartou a za doručování vstupenek.  
 2.    Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude TICKETPRO a.s. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.
 3. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou obchodnímu úseku TICKETPRO a.s. na e-mailovou adresu: ticket@ticketpro.czanebo písemně na adresu: TICKETPRO a.s., obchodní úsek, Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10.
 4. U společnosti TICKETPRO a.s. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti TICKETPRO a.s.

Ochrana osobních údajů.

 1. Společnost TICKETPRO a.s. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek společnosti TICKETPRO a.s. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost TICKETPRO a.s. osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost TICKETPRO a.s. je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
 2. Společnost TICKETPRO a.s. zpracovává osobní údaje tak, že
 • je sbírá pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek, umožnění vstupu zákazníka na Akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti zákazníka na Akci potřebné;
 • uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se svými (potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;
 • je sbírá pro jejich pozdější využití třetími stranami pro marketingové účely, výzkumy trhu nebo pro zasílání informací, které by mohly být pro (potenciálního) zákazníka zajímavé;
 • je zpracovává pro využití (i třetími stranami) v reklamě, newsletterech a dalších informacích (i třetích stran) v souladu s požadavky zákazníka nebo potenciálního zákazníka;
 • je užívá pro získání provozních informací, vyvíjení produktů a služeb nebo dalších aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy;
 • je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností.

 

 1. Poskytnutím osobních dat společnosti TICKETPRO a.s., resp. nákupem vstupenky dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše a se šířením obchodních sdělení společnosti TICKETPRO a.s., která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb společnosti TICKETPRO a.s., tak i výrobků a služeb třetích stran, na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při nákupu vstupenky.
 2. Zákazník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracování svých údajů pro marketingové účely a to písemně. Společnost TICKETPRO a.s. je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Zákazník je rovněž oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se šířením obchodních sdělení elektronickými prostředky a to písemně. Společnost TICKETPRO a.s. je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky zákazníkovi. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy: marketing@ticketpro.cz. 
 3. Zákazník bere na vědomí, že třetími stranami zmíněnými v této části obchodních podmínek nazvané „Ochrana osobních údajů“ mohou být především ty osoby, které společnost TICKETPRO a.s. přímo či nepřímo ovládá anebo osoby, které naopak přímo či nepřímo ovládají společnost TICKETPRO a.s., a dále osoby, s nimiž tvoří společnost TICKETPRO a.s. koncern.
 4. Přenos dat mezi počítačem zákazníka a serverem TICKETPRO a.s. je během nakupování vstupenek zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat.
 5. Společnost TICKETPRO a.s. si vyhrazuje právo ukončit a odstranit uživatelské účty těch zákazníků (uživatelů), kteří za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců neuskuteční žádný nákup vstupenek.
 6. TICKETPRO a.s. na svých webových stránkách www.ticketpro.cz, prostřednictvím nichž  jsou poté, co se zákazník přihlásí, prodávány vstupenky na Akce, podporuje moduly plug-in pro sociální sítě Facebook.com (dále jen “Facebook”). Při přihlášení zákazníka pomocí Facebook plug-in (nebo kliknutím na tlačítko "Like") prohlížeč zákazníka připojí k serverům Facebook a načte potřebné informace. Tím Facebook získává adresu webové stránky TICKETPRO a.s., na kterou se zákazník přihlašuje, datum a čas přístupu a IP adresu zákazníka. TICKETPRO a.s. nemá žádný vliv na obsah plug-inů nebo na údaje takto převedené Facebooku. Účel a rozsah sběru dat, další zpracování a využití údajů ze strany Facebooku a práva zákazníka a možnosti nastavení ochrany soukromé sféry zákazníka lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: (http://www.facebook.com /policy.php).

Správcem údajů odpovědným za zpracování těchto údajů je Facebook Ireland Ltd., který zákazník může kontaktovat on-line nebo poštou na adrese:

Facebook Ireland Ltd.

4 Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland.

Závěrem.

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. TICKETPRO a.s. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

TICKETPRO a.s.