Podmínky užívání

1) Podmínky členství v Ticketpro klubu

Ticketpro klub je provozován společností TICKETPRO a.s., se se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 60192577 (dále také jen "Provozovatel").

Ticketpro klub umožňuje členům Ticketpro klubu (dále jen "Člen") přístup k aktuálním informacím o kulturních, sportovních a společenských akcích, které jsou v prodeji prostřednictvím prodejní sítě společnosti TICKETPRO a.s.

Podmínkou členství je předchozí registrace a funkční e-mailová schránka Člena.

Slevy na akce, uvedené na stránkách Provozovatele, platí pouze za podmínek, uvedených u té-které slevy. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv slevu zrušit nebo změnit bez udání důvodu.

Výhry v soutěžích nejsou podle občanského zákoníku právně vymahatelné. Za výhry není možné požadovat finanční náhradu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit nebo změnit bez udání důvodu. Informace o výhrách jsou zasílány pouze e-mailem na e-mailovou adresu Člena.

V případě, že Člen nezareaguje na výzvu do doby, určené v potvrzovacím e-mailu, může být cena nabídnuta jinému výherci. Každý člen se může každé soutěže zúčastnit pouze jednou, bez ohledu na to, pod jakou e-mailovou adresou je přihlášen.

Ticketpro klub si vyhrazuje právo nevydat výhru, pokud byla získána nečestným způsobem, například vícenásobným hlasováním jedné osoby pod různými uživatelskými účty.

Člen se přihlašuje na stránky Ticketpro klubu pomocí e-mailové adresy a hesla. Člen je povinen své heslo udržovat v tajnosti a neposkytovat jej třetím osobám. Provozovatel nenese jakoukoli zodpovědnost za jeho zneužití třetími osobami, ať už s vědomím Člena či bez něj.

Člen si může kdykoliv změnit heslo, e-mailovou adresu a další údaje po přihlášení na stránky Ticketpro klubu. V případě, že Člen heslo zapomene, může si ho nechat zaslat ze stránek Ticketpro klubu na svou aktuální e-mailovou adresu.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit členovi členství, pokud:

 • e-maily, posílané Provozovatelem Členovi, se opakovaně vracejí jako nedoručitelné, ať už je důvodem nefunkčnost e-mailové schránky, přeplněná schránka nebo jiné problémy;
 • Člen nebo provozovatel jeho schránky blokuje příjem e-mailových zpráv z domény ticketpro.cz;
 • Člen se po dobu delší než dva roky na stránky Ticketpro klubu nepřihlásil pomocí své e-mailové adresy a hesla; nebo
 • Člen podstatným způsobem či opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z těchto podmínek užívání.

 

Nákup vstupenek se řídí obchodními podmínkami a reklamačním řádem TICKETPRO a.s.

Členství v Ticketpro klubu je bezplatné.

 • Člen může své členství kdykoliv ukončit těmito způsoby:
 • Na stránkách Ticketpro klubu v sekci Ukončení členství
 • Odesláním e-mailu na adresu Ticketpro klubu - viz Kontakt, ve kterém projeví svoji vůli o konec členství. Takovýto e-mail musí být za účelem předejití zneužití odeslán z e-mailové adresy uvedené Členem při své registraci do Ticketpro klubu či uvedené Členem později v průběhu jeho členství.

 

2) Podmínky poskytování osobních údajů v rámci členství v Ticketpro klubu

Ticketpro klub je provozován společností TICKETPRO a.s., se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 60192577 (dále také jen "Provozovatel").

Registrací Člena do Ticketpro klubu dává Člen souhlas se zpracováním svých osobních údajů způsobem uvedeným v této části podmínek a se šířením obchodních sdělení Provozovatele, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb Provozovatele, tak i výrobků a služeb třetích stran, na e-mailovou adresu uvedenou Členem při své registraci anebo na adresu uvedenou jím později v průběhu jeho členství.

Provozovatel shromažďuje a uchovává osobní údaje poskytnuté Členem při své registraci. Jedná se o osobní údaje uvedené v Registračním formuláři, který Člen vyplňuje při své registraci a jejich změnu, ke které dojde v průběhu jeho členství v Ticketpro klubu. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě Člena, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Provozovatel osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Provozovatel vychází z toho, že poskytnuté osobní údaje Členů jsou pravdivé.

Provozovatel zpracovává osobní údaje Člena tak, že

 • uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se Členy jako svými (potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;
 • je sbírá pro jejich pozdější využití třetími stranami pro marketingové účely, výzkumy trhu nebo pro zasílání informací, které by mohly být pro Členy jako (potenciální) zákazníky zajímavé;
 • je zpracovává pro využití (i třetími stranami) v reklamě, newsletterech a dalších informacích (i třetích stran) v souladu s požadavky Člena jako zákazníka nebo potenciálního zákazníka;
 • je užívá pro získání provozních informací, vyvíjení produktů a služeb nebo dalších aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy;
 • je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností.

 

 

Osobní údaje každého Člena se podle těchto podmínek užívání poskytují pouze pro dobu trvání jeho členství v Ticketpro klubu. Pouze po tuto dobu budou osobní údaje Člena shromažďovány a zpracovávány Provozovatelem podle těchto podmínek užívání a budou mu zasílány obchodní sdělení elektronickými prostředky podle těchto podmínek užívání. Každý Člen je oprávněn kdykoliv prostřednictvím e-mailové pošty nebo formuláře na stránkách Ticketpro klubu vyslovit svůj nesouhlas ať už se zpracováním svých osobních údajů podle těchto podmínek užívání anebo se šířením obchodních sdělení elektronickými prostředky podle těchto podmínek užívání. Člen bere na vědomí, že vyslovením nesouhlasu se zpracováním svých osobních údajů podle těchto podmínek užívání anebo se šířením obchodních sdělení elektronickými prostředky podle těchto podmínek užívání dochází současně k ukončení jeho členství v Ticketpro klubu, neboť bez tohoto jeho souhlasu ztrácí jeho členství v Ticketpro klubu svůj smysl.

 

Člen bere na vědomí, že třetími stranami zmíněnými v této části podmínek mohou být především ty osoby, které Provozovatel přímo či nepřímo ovládá anebo osoby, které naopak přímo či nepřímo ovládají Provozovatele, a dále osoby, s nimiž tvoří Provozovatel koncern.

Práva a povinnosti Provozovatele a každého Člena se v oblasti ochrany osobních údajů řídí právem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání aktualizovat.