Slevy

Bardo Thödol New Opera

RockOpera Praha, PRAHA 7

02.02.2017

RockOpera Praha

Sleva pro členy Ticketpro klubu

RockOpera Praha, PRAHA 7

02.02.201731.05.2017

Romeo a Julie RockOpera

RockOpera Praha, PRAHA 7

15.02.2017

Oidipus Tyranus RockOpera

RockOpera Praha, PRAHA 7

21.03.2017

7 proti Thébám - RockOpera

RockOpera Praha, PRAHA 7

10.05.2017

Antigona RockOpera

RockOpera Praha, PRAHA 7

31.05.2017